СТАТУТ

комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу №20

«Буратіно»

Цей Статут є новою редакцією Статуту комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу №20 «Буратіно», затвердженого рішенням Марганецької міської ради від «25» вересня 2009 р. № 1207-46/ V

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №20 «Буратіно» (далі - дошкільний заклад) входить до дитячого дошкільного об’єднання (ДДО) згідно рішення виконавчого комітету Марганецької міської ради від 13.09.1996 р. № 380 «Про створення дитячого дошкільного об’єднання», відділу освіти виконкому Марганецької міської ради, є закладом комунальної форми власності.

Скорочена назва дошкільного закладу – КДНЗКТ №20 «Буратіно».

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу:

53403

Дніпропетровська обл.,

місто Марганець,

Східний квартал,

будинок 12 – А,

телефон: (05665) 3-16-40

1.3. Засновник дошкільного закладу - Марганецька міська рада.

Засновник, або уповноважений ним орган, здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305 (далі – Положення), іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.9. Дошкільний заклад має право здійснювати обробку персональних даних, що містяться в зареєстрованих базах даних відповідно до чинного законодавства України.

1.10. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту"; забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу; дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.11. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Заклад розрахований на 248 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками:

• групи раннього віку і молодшого дошкільного віку,

• груп дошкільного віку,

• спеціалізовані групи для дітей дошкільного віку

(логопедична група для дітей дошкільного віку,

дошкільна група для дітей з порушеннями психологічного розвитку).

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку та спеціалізовані групи.

2.4. Дошкільний заклад має групи з денним та короткотривалим (до 4 годин утримання, в т.ч. прогулянкові) режимом перебування дітей. Якщо для комплектування окремих груп немає достатньої кількості дітей, то дітей з короткотривалим перебуванням за заявами батьків зараховують до відповідної вікової групи дошкільного закладу, що функціонує за повним режимом перебування. Діти, які відвідують дошкільний навчальний заклад короткотривало, зараховуються до його спискового складу.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:

• група раннього віку – 15 дітей,

• різновікова – 15 дітей,

• дошкільні групи – 20 дітей,

• логопедична – 12 дітей,

• група для дітей з порушеннями психологічного розвитку

12 дітей.

2.6. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред'явити:

 медичну довідку про стан здоров'я дитини;

 медичну довідку про епідеміологічне оточення;

 свідоцтво про народження дитини;

 документи для встановлення батьківської плати.

2.7. Під час прийому дитини до дошкільного закладу завідувач зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із Статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність та заключити Угоду між закладом та батьками або особами, що їх замінюють.

2.8. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.9. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись за бажанням батьків (або осіб, які їх замінюють); на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу, у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.10. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини, становить 14 днів.

2.11. Порядок зарахування дітей відбувається при наявності направлення дитячого дошкільного об’єднання, згідно електронної черги.

2.12. Дошкільний заклад може здійснювати соціально-педагогічний патронат при наявності посади соціального педагога. Діти, які знаходяться під патронатом, включені до списку дітей дошкільного навчального закладу.

2.13.В закладі функціонує логопедичний пункт (пункти) для дітей з порушеннями мови, безпосередня кількість яких щорічно встановлюється мережею груп на поточний навчальний рік. Логопедичний пункт діє на підставі Положення, затвердженого рішенням виконкому міської ради.

2.14. Дошкільний заклад може комплектувати інклюзивні групи (групу) для дітей з порушеннями психологічного розвитку, надавати право доступу до навчально-виховного процесу асистенту дитини з особливими освітніми потребами .

Рішення про утворення інклюзивної групи (груп) у дошкільному навчальному закладі приймається за погодженням дошкільного закладу з дитячим дошкільним об’єднанням при наявності в штаті закладу відповідних спеціалістів (лікар-педіатр, корекційний педагог) та на підставі заяви батьків дитини з особливими освітніми потребами, або особи, яка їх замінює.

До заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додаються:

- медична довідка про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад,

- довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,

- свідоцтво про народження,

- висновок психолого-медико-педагогічної консультації,

- копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» або копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (виданого лікарсько-консультативною комісією),

- копія індивідуальної програми розвитку дитини-інваліда.

III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин.

Вихідні дні – субота, неділя та святкові.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7.00 до 17.30.

Чергові групи працюють з 6.00 до 18.00.

3.3. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого перебування дітей.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється після закінчення навчального року.

4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу, погоджується з директором дитячого дошкільного об’єднання та затверджується начальником відділу освіти.

4.4. У дошкільному навчальному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується через програми, що затверджені Міністерством освіти і науки України, забезпечує наступність між дошкільною освітою та початковою ланкою загальної середньої освіти.

4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами:

- валеологічний;

- фізкультурно-оздоровчий;

- гуманітарний.

4.7. Дошкільний навчальний заклад може надавати додаткові платні освітні послуги, на основі угоди між батьками, або особами які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН України разом з МОЗ України:

- заняття зі спортивної гімнастики для дівчаток;

- шейпінг для хлопчиків.

4.8. При дошкільному навчальному закладі створюється психолого – медико – педагогічний консиліум, який здійснює раннє виявлення, облік та діагностичне обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1. У дошкільному навчальному закладі встановлено 3-х разове харчування, згідно з циклічним меню, розробленим технологом з харчування дитячого дошкільного об'єднання.

5.2. Забезпечення продуктами харчування відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм здійснюється централізовано дитячим дошкільним об`єднанням.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на старшу медичну сестру та керівника дошкільного навчального закладу, контролюється представниками Громадської Ради ДНЗ.

5.4. Діти, які відвідують групу короткотривалого перебування не харчуються.

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється старшою медичною сестрою, яка входить до штату дошкільного навчального закладу та закладами охорони здоров`я.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов`язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров`я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники (вихователі, музичний керівник, інструктор з фізкультури, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, практичний психолог), медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грамоти, подяки, грошові винагороди.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров'я дитини;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну повну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації в педагогічних вищих навчальних закладах, участь у методичних об'єднаннях,нарадах тощо;

- дострокову атестацію на отримання або підвищення відповідної категорії та отримання педагогічного звання;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- одержувати гарантований заробіток, затверджений угодою;

- одержувати доплати у відповідності з якістю та обсягом роботи;

- одержувати премії, установлені в дошкільному закладі, у відповідності з діючим законодавством і Положенням про матеріальне заохочення, на установлену і оплачену відпустку у відповідності з КЗпП України;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору, посадові інструкції;

- виконувати санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- співпрацювати із сім’ями вихованців;

- систематично проходити медичне обстеження;

- берегти майно дошкільного закладу;

- відповідати морально та матеріально за наслідки своєї праці;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу за наказом директора дитячого дошкільного об’єднання, за погодженням з адміністрацією дошкільного закладу.

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні медичні огляди.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється відділом освіти Марганецької міської ради через дитяче дошкільне об’єднання.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуюча, яка призначається і звільняється з посади наказом директора дитячого дошкільного об’єднання за попереднім погодженням з відділом освіти Марганецької міської ради.

Керівник дошкільного закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ), та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу за погодженням з директором дошкільного об’єднання;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує штатний розклад за погодженням із директором ДДО;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- є начальником об’єкту цивiльної оборони i органiзовує його роботу у вiдповiдностi до Закону України «Про цивiльну оборону», рiшень уряду i мiсцевих органiв влади;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють;

- встановлює надбавки, доплати, премії працівників за рахунок і в межах фонду заробітної плати відповідно до порядку визначеного радою дошкільного закладу, за погодженням з профспілковим комітетом.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів.

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

Педагогічна рада закладу:

- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

- організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х разів на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу 2/3, батьків 1/3.

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- приймають Статут, зміни і доповнення;

- обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє громадська батьківська рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада (у складі 5 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

- організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

- сприяння соціально-правової, захисту учасників навчально-виховного процесу.

8.7. З метою врегулювання захисту законних прав вихованців та батьків, вирішення питань з організації харчування дітей, вирішення питань з розвитку матеріально – технічної бази установи та благоустрою території в закладі створюється громадський батьківський контроль.

До батьківського громадського контролю входять представники від батьків кожної групи дітей, якого рекомендують групові батьківські збори, завідувач дошкільним закладом, вихователь – методист, старша медична сестра. Батьківський громадський контроль обирається терміном на один рік.

Основними завданнями діяльності є сприяння створенню умов для:

- вирішення питань з організації харчування дітей;

- захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;

- всебічного зміцнення зв’язків між родинами, дошкільним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази дошкільного закладу та його благоустрою.

IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Дошкільний заклад на правах оперативного управління має земельну ділянку (площа - 1,01 га), де розміщуються будівлі, спортивні та ігрові майданчики, зони відпочинку.

9.2. Майно дошкільного закладу складають основні фонди (приміщення, обладнання), а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі дошкільного закладу.

9.3. Дошкільний заклад користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх збереження.

9.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна дошкільного закладу проводиться лише у випадку, передбаченому чинним законодавством. Збитки, завдані дошкільному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовується відповідно до чинного законодавства.

9.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу з дотриманням діючих нормативів база дитячого навчального закладу, крім групових приміщень, включає: музичний, спортивний зали, логопедичні кабінети, кабінет завідуючої, вихователя-методиста, практичного психолога, фітокімната та соляна кімната, медичний комплекс.

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Фінансово-господарська діяльність здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та позабюджетних коштів закладу, які поступають як добровільні благодійні внески.

Бухгалтерський облік в закладі здійснюється через централізовану бухгалтерію ДДО.

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є:

- кошти міського бюджету, що надходять у розмірі, не нижчому від передбаченого нормами фінансування закладів;

- дотації органів місцевої виконавчої влади та місцевого і регіонального самоврядування;

- кошти, одержані від батьків за утримання дітей в дошкільному закладі;

- добровільні грошові внески батьків і спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій, окремих громадян, іноземних та фізичних осіб.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із ДДО має право:

• придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

• отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

• здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистична звітність по формі №85-к про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Дошкільний навчальний заклад підпорядкований і підзвітний дитячому дошкільному об’єднанню.

11.2. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу є державна атестація, що проводиться один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти та науки України.

11.3. Контроль за дотриманням дошкільним навчальним закладом державних вимог, рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюється згідно з чинним законодавством.

11.4. Створення, реорганізація чи ліквідація дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

11.5. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом встановлюється засновником дошкільного закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 759

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.